12. November 2016, Rostock: Symposium zu Tycho Brahe